Vrtání studní - ostatní služby

Čerpací zkoušky, Projektová činnost, Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, Tepelná čerpadla

Nezávazně kontaktovat

Čerpací zkoušky

Hydrodynamické zkoušky (čerpací a stoupací) patří mezi nejrozšířenější terénní metody ověřování vydatnosti vrtaných studní. Na základě jejich vyhodnocení specialistou v oboru hydrogeologie jsou navrženy parametry užívání studny (využitelná vydatnost), které jsou ve formě hydrogeologického posudku podkladem pro vydání vodoprávního rozhodnutí. Ověřovací čerpací zkoušky provádíme standardně na každé vyhloubené vrtané studni.

Projektová činnost

Pro získání stavebního povolení k vrtané studni zpracuje autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství projektovou dokumentaci, která je přílohou žádosti o vydání stavebního povolení ke studni a povolení k odběru vody.

Inženýrskogeologický a geotechnický průzkum

Pro potřeby projektanta (statika) při výstavbě provádějí naši specialisté inženýrskogeologický a geotechnický průzkum, který umožní optimalizovat náklady na zakládání staveb a především umožní předejít následným vadám stavebních konstrukcí, způsobeným nepříznivými základovými poměry na lokalitě. Součástí průzkumných prací je i posouzení vsakovacích poměrů pozemku pro potřeby likvidace srážkových vod.

Tepelná čerpadla

Pro tepelná čerpadla systému země-voda hloubíme hloubkové vrty vystrojené zemními kolektory s uzavřeným oběhem. Nejčastější hloubky vrtů jsou 100 až 120 m, vrtaný průměr 203 – 165 mm. Pro tepelná čerpadla systému voda-voda hloubíme jímací i zasakovací vrtané studny v průměrech 324 – 254 mm s odpovídající plastovou výstrojí. K hloubení vrtů pro tepelná čerpadla používáme vlastní vrtnou techniku. Pro potřeby stavebního řízení zpracují naši specialisté potřebné podklady a hydrogeologický posudek.

Posouzení vsakovacích poměrů

Nabízíme provedení geologického průzkumu pro vsakování dle ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod.

vrtani studni - chemcomec | vsakovaci poměry

Odběry vzorků a jejich rozbory

Nabízíme odběry vzorků a jejich rozbory pro zjištění kvality podzemní vody. Analýzy jsou prováděné v akreditované laboratoři.

vrtani studni - chemcomec | odběry vzorků a jejich rozbory